அலுவலக மேலாண்மையும் செயலியலும் மற்றும் தட்டச்சும் கணினி பயன்பாடுகளும், 12th Tamil – Vocational Subjects book

Here you can download the textbook «அலுவலக மேலாண்மையும் செயலியலும் மற்றும் தட்டச்சும் கணினி பயன்பாடுகளும், 12th Tamil – Vocational Subjects book» in PDF format.

Recommendations to download the book

  • Most of the books are quite a few MB, so the download time can be a bit long depending on your Internet connection.
  • To download the books, right click on the links below and select “Save Link As…”, or left click to directly view the PDF in your web browser.

More vocational subjects 12 th books

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top